مثلِ پرنده‌ای اسیر تو یک وجب دلواپسی

چه فکر خوبی!